Резултатите от търсенето ви

Правила и условия

ПОЛИТИКА НА „ДЕЖЕВУ“ ООД ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

  1. Информация за администратора на лични данни

„ДЕЖЕВУ“ ООД, наричан по-долу за краткост ДЕЖЕВУ и/или Администратора, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 148045586, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 81 ат.13, Тел: 0888 201 859 ; Факс: +359 52 606 711; e-mail: dejevu@abv.bg.

 

2. Администратор на лични данни и основна цел при обработка на данните

2.1 Длъжностно лице в Администратора, отговарящо за опазване на личните данни

Компетентно лице:

„ДЕЖЕВУ“ ООД

гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 81 ат.13

Длъжностно лице по защита на данните:

Женя Петрова, dejevu@abv.bg

 

3. Данни, които обработваме

3.1 Ние обработваме следните Ваши лични данни:

Записи/снимки от аналогови и цифрови видеокамери, включени в системата за видеонаблюдение и сигурност, в административен и търговски офис на ДЕЖЕВУ ООД. Системата за видео-наблюдение е техническа система за сигурност, чрез която се осъществява дейност по охрана на обекта. Системата за видеонаблюдение се предоставя на ДЕЖЕВУ и се инсталира от търговец, осъществяващ охранителна дейност, в съответствие със Закона за частната охранителна дейност и останалото действащо законодателство. Офисът с инсталирано видеонаблюдение е ясно обозначен със стикер, предупреждаващ наличието на видеокамери и извършването на непрекъснат 24/7 видеозапис.

 

4. Цели при обработка на данните:

4.1 За изпълнение на нормативни задължения:

Видео наблюдение се извършва в офисът на компанията, с цел осъществяване на защита и контрол на достъпа по силата на изискванията на ПМС 181/20.07.2009 (охрана на обекти от стратегическо значение за националната сигурност) и Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)(за опазване на държавна тайна).

4.2 С оглед наш легитимен интерес:

Ние извършваме видеонаблюдение на територията на офиса и общите части пред входната врата, с оглед подсигуряване на качествено обслужване на посетителите и клиентите в офиса, с цел контрол и защита на активи на фирмата.

Видеонаблюдение в офиса на компанията се извършват и съгласно добрите практики и изискванията на Стандарт за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013.

 

5. Обработване на данните самостоятелно или чрез трети лица, прехвърляне на данните

5.1 ДЕЖЕВУ обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (Регламента) и Закона за защита на личните данни, самостоятелно или чрез трети лица, обработващи личните данни. В случай, че ДЕЖЕВУ ползва трети лица, които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички грижи за опазване на личните Ви данни, а ДЕЖЕВУ остава изцяло отговорно за тяхната защита.

5.2 Личните данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

5.2.1. Лица обработващи данните по възлагане, от страна на ДЕЖЕВУ в т.ч.:

а) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на компанията;

б) компании, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

в) компании, които осигуряват поддръжка на документалния ни архив.

5.2.2. Лица, обработващи данните от свое име

а) Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство, като Комисията за защита на личните данни, Министерство на вътрешните работи, съдилищата в Република България, органите на следствие и прокуратурата и други органи, отговорни за осигуряване на обществения ред и разследване и разкриване на престъпления, както и за спазване на регулаторните правила на дейността на ДЕЖЕВУ.

 

6. Изтриване на данните

 

6.1 По правило, изтриваме вашите лични данни, след максимален срок на съхранение от 60 дни

6.2. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

6.3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и др.

 

7. Как защитаваме Вашите лични данни

 

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите ни, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 и др.), групови практики на ДЕЖЕВУ ООД и др. Фирмата е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. Видеокамерите в нашият офис и на работните места на нашите служители са монтирани по начин, който да осигурява минимална намеса в личното пространство. Камерите са обърнати основно към работната среда в офиса, входа/изхода от обекта, с цел да се постигне поставената цел на видеонаблюдението, без да се накърняват правата на субектите на данни. Камери не се монтират в места за почивка и санитарни възли.

 

8. Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

 

Не използваме автоматизирани алгоритми за обработка на Вашите данни.

 

9. Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни

9.1. Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация, дали и до каква степен обработваме личните данни.

9.2. Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

9.3. Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

 

9.4. Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка, дали са законни основанията на администратора.

 

9.5. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично

 

9.6. Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

 

9.7. Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни. В Република България, компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.

 

10. Компетентни органи за защита на личните данни:

 

За жалба имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел:

+359 2 915 3518, E-Mail: kzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му. При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата. Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. В случай, че заявлението се подава по пощата или писмено, без сверяване на документ за самоличност от представител на ДЕЖЕВУ, то заявлението следва да е с нотариална заверка на подписа. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да съдържа:

а) име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице;

б) описание на искането;

в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

 

11. Актуалност и промени на политиката

 

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме. Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 28.03.2022 г.

  • Валута

  • Мерна единица

  • Разширено търсене

    € 0 да се € 5,000,000

  • Категории

  • Ипотечен калкулатор

  • Нулиране на паролата

Сравнете списъци